Kognitiiviset harhat

Kognitiiviset vinoumat tai harhat ovat äärimmäisen oleellinen ja huomionarvoinen tekijä, jos yritetään ymmärtää oleellisia asioita sekä sitä mikä voi etäännyttää ihmisiä esimerkiksi totuudellisuudesta tai rehellisyydestä. Kognitiivinen viittaa yksinkertaisesti ihmisten tiedolliseen ja tajunnalliseen hahmottamiseen.

Tarkoituksena on pureutua syvemmin tähän kokonaisuuteen, sillä sen vaikutukset ovat syvät ja monivivahteiset. Kiteytetysti kyse on erilaisista ihmismielen taipumuksista painottaa ja hahmottaa asioita tietyllä tapaa. Kognitiivisia vinoumia voidaan sanoa olevan lähes väistämättä jossakin määrin, siltä vahvasti tuntuu. Mutta ratkaisevaa jälleen kerran tuntuu olevan näiden vinoumien luonne ja sen ymmärtäminen. Kyseenalaistaminen korostuu erityisen paljon kognitiivisten harhojen hälventämisessä, tosin paradoksaalisesti kyseenalaistaminen itsessään sisältää riskin kognitiivisesta vinoumasta? Hyvä lähtökohta tuntuu olevan sen myöntäminen, että vinoumat ja värittymät ovat väistämätön osa todellisuuttamme, ne ovat yksinkertaisesti totta.

Vaikutinympäristö eli maailma johon kasvamme, näyttelee erittäin voimakkaasti vuorovaikutteista tekijää ihmisen kognitiivisissa eli tietoa käsittelevissä toiminnoissa. Myös kielen ja sanavalintojen rooli korostuu. Lisäksi on ilmeistä, että kognitiivisen psykologian tutkimus on pitkälle kehittynyttä ja että sitä on hyväksikäytetty esimerkiksi markkinoinnissa ja mainonnassa, mutta myös vaikutuvaltaisemmilla pelikentillä, kuten propaganda tai nyttemmin pr-toiminta (pr = public relations) sekä yhteisöviestintä. Oikeasti oivaltavinta olisi tajuta yksilökohtainen kyvykkyys tehdä omia johtopäätöksiä syötettyjen ja ruokittujen johtopäätösten sijaan. Tässä suhteessa kognitiiviset vinoumat näyttävät traagisimman puolensa, ruokkien vääristymäkierteitä.

Alunperin kognitiivisen vinoumat suojelivat ihmistä ympäristön uhkilta, joten ilmiön alkuperä vaikuttaa olevan keskeisesti selviytymismekanismissa. Nykyisin vinoumat ovat kääntyneet pikemminkin merkittäviksi esteiksi avautuneiden mahdollisuuksien edessä, syöden potentiaalia mm. pelkojen, kapeakatseisuuden, mukautumien ja vainoharhaisuuksien muodossa.


Wikipediassa aiheesta:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kognitiivinen_vinouma


Oheisen linkin takaa löytyy listaus erilaatuisista kognitiivisista harhoista, niitä on paljon:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases